Skip til hoved indholdet

Organisation

  Hjem Om Nordjysk Mad Organisation

Nordjysk Mad I/S er et interessentskab imellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland.

Baggrunden for at etablere interessentskabet Nordjysk Mad I/S i 2012 var at sikre en effektiv kostproduktion til plejecentrene i Brønderslev Kommune og til Psykiatrien i Region Nordjylland.

Ved at udnytte kapaciteten i Psykiatriens køkkener og med personalet fra de tidligere køkkener i Brønderslev Kommune og Psykiatrien var der skabt en god base for et effektivt storkøkken, der leverer kost af god kvalitet og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Efter en ombygning af køkkenet på Brønderslev Psykiatriske Sygehuse kunne interessentskabet starte op 1. november 2012.

Brønderslev Kommune og Psykiatrien har også tidligere haft et tæt samarbejde om kostproduktion, idet Psykiatriens køkken i Brønderslev i en periode har leveret mad til hjemmeboende pensionister i Brønderslev Kommune.

Fra 1. januar 2021 blev køkkenerne, der producerer til Psykiatrien i Aalborg, virksomhedsoverdraget til Region Nordjylland, da køkkenerne skal være en del af det nye køkken på Nyt Aalborg Universitetshospital. Nordjysk Mad I/S består herefter af køkkenet, der er beliggende i forbindelse med Brønderslev Psykiatriske Sygehus.

Læs om Nordjysk Mad I/S

Interessentskabets overordnede ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer; 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Kommunen, 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Psykiatrien og 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt medarbejderne i Nordjysk Mad.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år. Udpegningsperioden følger funktionsperioderne for de politiske organer hos interessenterne - Kommunalbestyrelsen henholdsvis Regionsrådet.
Psykiatrien og Kommunen samt medarbejderne udpeger derudover hver 1 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen 1. januar 2022 til 31. december 2025:

Formand: Henrik Aarup-Kristensen, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune
Næstformand (konstitueret): Susanne Jensen, vicedirektør, Region Nordjylland
Bestyrelsesmedlem: Uffe Viegh Jørgensen, chef for sundhed & ældre, Brønderslev Kommune
Bestyrelsesmedlem: Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland
Bestyrelsesmedlem: Louise Bundgaard Andreasen, økonoma, udpeget af medarbejderne i Nordjysk Mad
Bestyrelsesmedlem: Helle Jespersgaard Krabbe, ernæringsassistent, udpeget af medarbejderne i Nordjysk Mad

Bestyrelsen varetager den overordnede økonomiske og strategiske ledelse af interessentskabet og varetager i denne forbindelse følgende opgaver:

 • Vedtagelse af budget
 • Godkendelse af regnskab
 • Ansættelse og afskedigelse af daglig leder
 • Valg af revisor
 • Udarbejdelse af forslag til og beslutning om ændring af nærværende overenskomst
 • Optagelse eller forhøjelse af lån
 • Påtagelse af kautionsforpligtelser
 • Anskaffelse af aktiver med en værdi på mere end 250.000 kr.
 • Andre væsentlige eller usædvanlige dispositioner, der har en væsentlig betydning eller risiko for interessentskabet
 • Ændringer af kostpolitik/forretningsplan.
 • Bestyrelsen iagttager, at optagelse eller forhøjelse af lån samt påtagelse af kautionsforpligtelser sker i overensstemmelse med regler fastsat i kommunestyrelsesloven (Lovbkg. 1440/2010).

Referater

Nordjysk Mad I/S er ejet af de to interessenter med 31% til Region Nordjylland og 69% til Brønderslev Kommune. Ejerforholdet tilpasses hvert år ved regnskabsafslutningen efter de enkelte interessenters omsætning.

Brønderslev Kommune
Nordjysk Mad producerer dagligt døgnkost til 7 plejecentre samt 1 boform i Brønderslev Kommune svarende til ca. 220 døgnkoster/dag:

 • Margrethelund, Dronninglund
 • Elmehøj, Øster Brønderslev
 • Hellevadlund, Klokkerholm
 • Rosengården, Jerslev
 • Stengårdscentret, Hjallerup
 • Støberiet, Brønderslev
 • Plejecenter Valdemarsgade, Brønderslev
 • Boformen Bogfinkevej, Stenum

Psykiatrien
Nordjysk Mad producerer dagligt ca. 100 døgnkoster/dag til patientforplejning, personalekantine og mødeforplejning på Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev

Nordjysk Mad leverer derudover kostkonsulentydelser til Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev.

Selskabets daglige ledelse varetages af en daglig leder, der er ansat af bestyrelsen.

Den daglige leder har ansvaret for drift af interessentskabet og skal i den forbindelse følge de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer og anvisninger.

Den daglige leder foranlediger, at der udarbejdes budget og regnskab til forelæggelse for bestyrelsen.
Den daglige leder har beføjelse og pligter i overensstemmelse med selskabslovens regler om direktionen i kapitalselskaber.

Den daglige leder kan herunder:

Tilrettelægge produktionen
Anskaffe anlægsaktiver og produktionsudstyr indenfor budgettet.
Ansætte medarbejdere indenfor budgettet og ud fra hensynet til produktionsbehovet
Afskedige medarbejdere

Kontakt:
Leder af Nordjysk Mad I/S
Lone Hornhaver Sveistrup

Telefon: 2035 3058
Mail: l.sveistrup@rn.dk 

Organisationsplan for Nordjysk Mad I/S

Nordjysk Mad I/S laver hver dag mad til ca. 330 borgere/patienter. Desuden laves der mad til personalekantiner, møder, receptioner m.v.

Køkkenet producerer:

 • døgnforplejning til patienterne på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Patienterne indtager de fleste måltider i en spisestue i det afsnit, hvor de er indlagt.
 • mad til personalekantine og til møde- og gæsteservering.
 • døgnforplejning til plejecentrene i Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune sørger selv for transport af maden fra køkkenet til plejecentrene.

Nordjysk Mad beskæftiger kostfagligt personale og er uddannelsessted for ernæringsassistentelever og praktiksted for professionsbachelorer i ernæring og sundhed med speciale i ledelse, fødevarer og service.

Der er i alt ansat 26 medarbejdere i Nordjysk Mad I/S.

Nordjysk Mad I/S
Hjørringvej 180
9700 Brønderslev

Mail: njmadbrond@rn.dk 
Tlf.: 9764 3807

CVR: 34546088

Links:

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback