Bestyrelsen

Interessentskabets overordnede ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer; 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Kommunen, 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Psykiatrien og 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af og blandt medarbejderne i Nordjysk Mad.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år. Udpegningsperioden følger funktionsperioderne for de politiske organer hos interessenterne - Kommunalbestyrelsen henholdsvis Regionsrådet.
Psykiatrien og Kommunen samt medarbejderne udpeger derudover hver 1 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen 1. januar 2022 til 31. december 2025:

Formand: Henrik Aarup-Kristensen, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune
Næstformand: Anette Sloth, psykiatridirektør, Region Nordjylland
Bestyrelsesmedlem: Uffe Viegh Jørgensen, chef for sundhed & ældre, Brønderslev Kommune
Bestyrelsesmedlem: Lars Fuglsang, AC-fuldmægtig, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien, Region Nordjylland
Bestyrelsesmedlem: Louise Bundgaard Andreasen, økonoma, udpeget af medarbejderne i Nordjysk Mad
Bestyrelsesmedlem: Helle Jespersgaard Krabbe, ernæringsassistent, udpeget af medarbejderne i Nordjysk Mad

Bestyrelsen varetager den overordnede økonomiske og strategiske ledelse af interessentskabet og varetager i denne forbindelse følgende opgaver:

 • Vedtagelse af budget
 • Godkendelse af regnskab
 • Ansættelse og afskedigelse af daglig leder
 • Valg af revisor
 • Udarbejdelse af forslag til og beslutning om ændring af nærværende overenskomst
 • Optagelse eller forhøjelse af lån
 • Påtagelse af kautionsforpligtelser
 • Anskaffelse af aktiver med en værdi på mere end 250.000 kr.
 • Andre væsentlige eller usædvanlige dispositioner, der har en væsentlig betydning eller risiko for interessentskabet
  Ændringer af kostpolitik/forretningsplan.
 • Bestyrelsen iagttager, at optagelse eller forhøjelse af lån samt påtagelse af kautionsforpligtelser sker i overensstemmelse med regler fastsat i kommunestyrelsesloven (Lovbkg. 1440/2010).

Referater

Hent referater fra seneste bestyrelsesmøde
Opdateret 13. april 2022